Lars Olert Linköping 1996-02-16
Nationalekonomisk undersökning och simulering

Mål och frågeställningar

Projektet skall innehålla två delar, presentation av historiska data och simulering av ekonomiska förlopp.

1. Insamling och presentation av historiska data. De historiska data skall kunna infogas i ett ekonomiskt kretslopp. På så vis kan man se om mängden data är komplett och konsistent. Även data som inte ingår i det ekonomiska kretsloppet skall tas med. Dessa är av typen befolkningens storlek och sammansättning, arbetslösheten, inflationen, koldioxidhalten i atmosfären etc.

Historiska data skall kunna sammanräknas för att bilda försörjningsbalanser etc. De skall kunna presenteras som tidsförlopp eller läget vid en viss tidpunkt i form av tårtdiagram eller stapeldiagram. Olika variabler skall kunna plottas mot varandra, t.ex. arbetslöshet mot inflation, budgetunderskott mot regeringens partitillhörighet, investeringar mot ränteläge, produktion mot sysselsättning etc.

2. Simulering av ekonomiska förlopp skall utgå från en modell av det ekonomiska systemet. Det ekonomiska systemet byggs upp av ett ekonomiskt kretslopp som binder samman ekonomiska aktörer och flöden.

De ekonomiska aktörerna är hushållen, privata kapitalägare, privata företag, banker och försäkringsbolag, riksbanken, stat, landsting och kommuner, föreningar och kooperationen. Landet omges av en "ekonomisk miljö" i form av utlandets varor (handel), valuta (växelkurser), investerare och banker. Observera att man måste skilja på olika slags hushåll, man kan inte behandla en arbetslös, en lågavlönad, en välavlönad eller en investerare typ Wallenberg på samma sätt. De lyder under olika tvång och har olika mål.

Ekonomiska flöden är varor, tjänster, betalningar, skatter och transfereringar.

Den ekonomiska modellen beskriver varje aktör i systemet. Delmodellerna kan grunda sig på hypoteser som framförs i läroböcker i nationalekonomi, t.ex. att hushållen maximerar sin nytta, att företagen maximerar sina vinster etc. De innehåller även hypotetiska samband från läroböckerna i stil med mariginalkostnad s.f.a. produktion eller också en modell som mer i detalj avbildar det inre funktionssättet hos ett företag. Varje modell måste innehålla ett antal konstanter som bara kan fås från erfarenhetsvärden. Erfarenhetsvärdena får härledas från ekonomisk statistik (historiska data).

Jag tänker gå igenom ett antal läroböcker i nationalekonomi och jämföra diagram och samband från dessa med historiska data. Syftet är att bedöma riktigheten av de samband som påstås gälla.

Simuleringarna skall försöka beräkna makroekonomiska samband med utgångspunkt mikroekonomiska modeller. Frågan är om de mikroekonomiska modellerna leder till de makroekonomiska samband som läroböckerna påstår gäller.

De påståenden från läroböckerna som jag vill undersöka är:

Påståenden om jämviktsmodeller såsom samlade utgifter (Aggregate Expenditure AE) som funktion av nationalinkomsten i reella termer (Real National Income). Kan man över huvud taget uppnå jämvikt? Om man kan uppnå jämvikt, hur ser då vägen mellan ett jämviktstillstånd och ett annat ut? Överskuggar svängningarna alla andra effekter? När får man periodiska respektive kaotiska förlopp? Finns det reversibla förlopp?

Påståenden om sambandet mellan arbetslöshet, lönenivå och inflation. Jag tror inte att sänkta löner ger ökad sysselsättning i allmänhet. Jag tror att företagen inte anställer mer arbetskraft än de kan sysselsätta oberoende av lönenivån.

Frågan om konkurrens och fri marknad. Hur verkar konkurrensen på bildandet av nya företag och utslagningen av gamla? Kan en fri marknad med många små företag bestå eller kommer utslagningen att leda till oligopol eller monopol?

Frågan om dynamiska effekter. Leder lägre skatter till fler företag och ökad sysselsättning? Ger lägre arbetslöshetsunderstöd högre sysselsättning genom att fler söker jobb? Kan man utbilda bort arbetslöheten? Hur verkar skatteväxling och förkortad arbetstid?

Frågan om beskattningen. Ger ökad progressivitet att folk och företag flyttar utomlands? Ger ökade skatter mer eller mindre skatteinkomster? Var ligger den optimala skattenivån?

Frågan om tillväxten. Kan ökad tillväxt ge mindre arbetslöshet och bättre statsfinanser? Jag tror att konkurrensen tvingar fram rationaliseringar som leder till ökad produktion och lägre sysselsättning.

Hur skapas efterfrågan i ekonomin? Jag tror att efterfrågan ökar bara om folk får pengar över. Det går ej att göra trendframskrivningar med t.ex. 2% per år. Till slut uppnår vi en mättnad i efterfrågan, dels därför att våra fysiska behov är täckta, dels därför att vi ej har köpkraft för alla nya varor som då skulle produceras. Jordens begränsade utrymmen och råvarutillgångar sätter också en gräns.

Programmet kan ej användas för att göra ekonomiska prognoser. Det kommmer i stället troligen att visa att ekonomin har ett kaotiskt beteende. Det finns konjunkturcykler, men de upprepar sig aldrig på samma sätt. I stället kan man studera systemegenskaper såsom stabilitet, medelvärden, amplitud i variationerna, förlorare och vinnare etc.

Metoder

Metoden för simulering bygger på att flödena under ett visst tidsintervall beräknas och därefter fås stockarna som saldon vid tidsintervallets slut. Nästa tidintervalls flöden beror på tillgångarna (stockarna) vid tidsintervallets början och förväntade flöden i framtiden. Förväntningarna beror på historiska erfarenheter och ekonomisk politik.

Man måste skilja på tillståndsvariabler i systemet och yttre faktorer som påverkar systemet. Tillståndsvariabler är t.ex. anläggningkapital, tillgångar och skulder. Yttre faktorer är t.ex. riksdagens beslut om skatter eller riksbankens beslut om räntan. Det är bara i fråga om yttre faktorer som man kan tala om en orsak till att något händer i systemet. De yttre faktorerna kan inte modelleras utan bestäms helt godtyckligt av politiker och större ekonomiska aktörer.

Delmodeller för aktörer kan beräknas med regressionsanalys. Neuronnät kan också avbilda svåranalyserade samband. Frågan om förväntningar kan behandlas så att en viss andel av populationen rättar sig efter trenden, en annan del gör inga åtgärder alls och den sista andelen spekulerar i att trenden bryts. Man får i efterhand se vem som var framgångsrikast.

Prisbildning kan studeras med olika modeller för marknaden:

- Detaljhandelsmarknaden. Ett stort antal säljare (butiker, postorderföretag) eller ett monopolföretag (SJ, posten, flyget) bjuder ut sina varor till ett från början fastställt pris. Köparen har då att välja mellan att köpa varan till det begärda priset, att köpa samma vara från en annan säljare, att köpa en annan vara eller att inte köpa någonting alls. Producenten får återkoppling från marknaden genom de volymer som han lyckas sälja. Köparens val avgörs av priset, nyttan med varan och kostnaden (besväret) för att söka alternativ på marknaden.

- Kapitalvaruhandeln, t.ex. vitvaror och bilar. Här kan en förhandling ske mellan köpare och säljare om priser eller rabatter. Säljaren får direkt information om hur mycket som kunden är beredd att betala för en viss vara. Även försäljningsvolymen tjänar som återföring.

- Grossister och importörer. I detta fall kan de förhandla med producenterna om både priser och volymer.

- Industriinvesteringar och byggnation. Förhandling sker med leverantören om både pris, volym och utförande av produkten.

- Råvaror och underleverantörer. Förhandling mellan säljare och köpare om pris, volym och kvalité.

Produktutveckling sker på motsvarande sätt under olika förutsättningar beroende på vem som är köpare. Produkter som utvecklas för försäljning till allmänheten (ett stort antal köpare) sker med "trial and error", man ser i efterhand vilka varor som går att sälja. Om köparna är ett fåtal stora företag eller institutioner så bestäms produktens utförande vid beställningen och genom den "tekniska utvecklingen".

Populationstillväxt och storleks- eller inkomstfördelning kan studeras med självkopierande aktörer. Kopieringen sker med viss slumpmässighet vilket kan simulera oväntade beteenden hos systemet, t.ex. hur man kringgår en viss politisk avsikt. Genom att ej studera ett kollektiv (aggregat) utan i stället en population av individer med olika beteenden så kan man se hur inkomst- och storleks- fördelningar ändrar sig med tiden.

Befolkningens storlek och sammansättning modelleras med födelsetal, invandring och utvandring resp. mortalitet i olika åldersklasser.

Slutprodukt

Projektet skall resultera i ett datorprogram som kan användas för att analysera påståenden från politiker och nationalekonomer i relation till historiska data eller till förväntat resultat från en simulering.

Programmet kan finnas i en proffsversion, en studentversion och som spelprogram. Alla tre versionerna kan spridas på internet för att fritt kunna användas och vidareutvecklas av intresserade.

Med programmet skall följa en bok som kan användas i undervisningen i nationalekonomi. Grundkursen i nationalekonomi kan använda sig av programmets analyserande och simulerande möjligheter. En kurs på tekniska högskolan skulle kanske kunna inrikta sig på matematisk analys och systembygge. Boken kan ges följande rubriker, i stil med ett studentspex: