Förslag till examensarbete. 2005-03-07
Till hemsida

Nationalekonomisk simulering med tekniska beräkningsmetoder

För nationalekonomer och ingenjörer i allmänhet:

Nationalekonomiska sammanhang skall simuleras med beräkningsmetoder som vanligtvis används för reglersystem eller elektriska kretsar. Uppgiften består i modellbygge, simulering och analys av resultaten. Konstanter som behövs i ekvationerna hämtas från historiska fakta (tillgänglig statistik).

Modellen byggs som ett antal samhällssektorer, betalningsflöden och resursflöden. En enkel modell kan beakta hushållen, offentlig sektor, privat näringsliv och finanssektorn. Till modellen hör ett antal insignaler: daglig arbetstid, löneförändringar, beskattning, export etc. Man beräknar hur dessa storheter påverkar arbetslösheten, reallönerna, bruttonationalprodukten och inflationen.

Jag har gjort en egen modell som visat sig ge realistiska resultat. Den är gjord med hjälp av en Excel-kalkyl. Denna modell kan utvecklas efter eget intresse. Man kan t.ex. se på hur förhållandet till utlandet (växelkurser och handel) påverkar ekonomin eller om ökad detaljeringsgrad (t.ex. uppdelning av offentlig sektor i stat, landsting, kommuner och socialförsäkringssektor) ändrar modellens egenskaper.

En första modell är lämpligen statisk. Denna kan utvidgas till en dynamisk modell med besparingar, investeringar och lån.

Slutresultatet är en rapport och ett beräkningsprogram för simulering, se nedan. 

Du bör ha ett allmänt samhällsintresse. Förkunskaper i ekonomi är inte absolut nödvändiga. Om du inte läst nationalekonomi tidigare så bör du räkna med att läsa en eller två böcker i grundläggande makroekonomi. Du kan få handledning av mig och ansvarig lärare på högskolan.

Lars Olert, civilingenjör teknisk fysik och anställd på flygutprovning på SAAB.

Tel. hem 15 10 08 och arbetet 18 41 68. E-post olert@swipnet.se

PS. 1998-03-21

Det finns många konkreta och aktuella problem som kan studeras. Några är:

Vissa problem är svårare än andra. Jag tror att alla kan behandlas teoretiskt i en simulering. Det svåra momentet kan vara att hitta statistik för att bygga under en modell. Vilket delproblem som man än studerar så ger modellen som resultat även inverkan på sysselsättning, inkomstfördelning och produktionsvolym i olika sektorer.

DS.


Förslag till examensarbete för datatekniker

Programmering Java

Det finns ett simuleringsprogram gjort i Java. Det behöver byggas ut. Programmet simulerar ekonomiska kretslopp av godtyckligt utseende och detaljeringsgrad. Stor vikt läggs vid användarvänlighet och presentation av resultaten. Både indatamängder och utdata kan bli omfattande så det gäller att strukturera informationen i hanterliga bitar. Resultaten ska presenteras grafiskt både som flödesscheman, fördelningsdiagram och tidsförlopp.

Java-programmet finns att hämta på här eller via länk på http://home.swipnet.se/~w-61407 .

Där finns också en beskrivning på principerna för att bygga ekonomiska modeller. Den metod som beskrivs ansluter sig till teorin för elektriska och andra kretsar, Kirchhoffs 1:a lag är en grundsten. Metoden innehåller också inslag av reglerteori.

Ett bra program ska kunna användas i undervisningen i nationalekonomi på gymnasienivå och högskolenivå. Man kan också vända sig till politiker, ekonomer, debattörer och en intresserad allmänhet.

 


Det finns prototyper gjorda som Excel-kalkyler . Du kan hämta hem dessa från Internet på adressen http://home.swipnet.se/~w-61407 .


Till överst på sidan.