Se upp med arbetstiden

Publicerad i Östgöta Correspondenten, Ordet Fritt 1997-04-14

I en tid då till och med statsminister Göran Persson kan tänka sig att förkorta arbetstiden så kräver Linköpings kommun att de anställda inom hemtjänsten ska öka sin arbetstid från 35 eller 37 timmar/vecka till 40 timmar/vecka. Ove Elf (s), ordförande i produktionsstyrelsen vill att vi ska förstå helheten: Ett politiskt beslut i full enighet om att all upphandling ska ske i konkurrens. Linköpings politiker har alltså medvetet försatt sig i en tvångssituation så att man tvingas att avskeda sin egen personal och anlita ett privat företag för att utföra jobbet om de kan erbjuda ett lägre pris.

Vid valet mellan två utförare (arbetsgivare) måste man alltså välja den som gör jobbet med minst personal, lägst lön eller längst daglig arbetstid. Resultatet blir högre arbetslöshet, större belastning på personalen och i förlängningen sämre omvårdnad för de äldre.

Allt detta gör man för att spara pengar i kommunen. Vad händer då med de som blir arbetslösa? Jo, de måste få arbetslöshetsunderstöd vilket belastar statskassan, bostads- och socialbidrag som belastar kommunen och eventuellt sjukhusvård genom ökad ohälsa som belastar landstinget. De arbetslösa får klara sig på lägre inkomst som ger lägre köpkraft i samhället och alla företag som producerar för privat konsumtion förlorar marknad.

På det nationella planet sker en liknande utveckling. Företagen vill att samhället skall bära kostnaderna för företagens etablering medan de själva tar hem vinsterna. Ericsson har förmått Norrköpings kommun att investera i bl.a. en ny civilingenjörsutbildning, delvis skräddarsydd för Ericssons bransch. Nu vill Ericsson lägga ner fabriken i Norrköping och flytta produktionen till Scottland.

Våra politiker har på område efter område frånhänt sig makten över ekonomin. Våra nationalekonomer verkar inte förstå vad det hela handlar om. De hoppas på ökad tillväxt och att sänkta bidrag till arbetslösa skall få dessa att söka jobb. Hur skall 700 000 arbetssökande få anställning när det erbjuds på sin höjd 50 000 lediga jobb. Vi befinner oss inte i en tillfällig lågkonjunktur. Vi måste inse att det går åt allt mindre arbetskraft för varuproduktionen och att behovet av arbetskraft fortsätter att vara högt inom den offentliga sektorn. Vi betalar 700 000 personer för att de skall få en hundraprocentig arbetstidsförkortning. Att inte utnyttja dessa personer i huvudsakligen den offentliga produktionen är ett värre slöseri än något annat.

Ett första steg mot en lösning är att vi delar på de jobb som vi har i dag. Genom att införa en generell förkortning av arbetstiden för heltidsanställda så kan arbetslösa beredas jobb. Det spelar ingen roll att bara 60-75 procent av de lediga timmarna ersätts med nyanställningar. För varje arbetslös som får jobb sparar samhället ungefär 12000 kronor/månad. Dessa 12000 kronor kan delas upp på tre arbetslösa som anställs i offentlig sektor. Var och en kan då förtjäna 4000 + 12000 = 16000 kronor/månad och göra ett fullvärdigt jobb. De 12000 kronorna i botten tas från den ersättning som dessa hade som arbetslösa.

Alla parter måste samverka för att en lösning skall komma till stånd. De anställda måste minska sin arbetstid med bibehållen timlön. Arbetsgivarna måste använda de löner som sparas på förkortad arbetstid till att nyanställa. Stat och kommun måste anställa för de pengar som dessa sparar genom minskade kostnader för arbetslösheten. Omedelbar återbetalning av lån ger inga nya jobb. Budgetsaneringen får ske på längre sikt. Huvudsaken är att det offentliga inte ökar sin skuldsättning.

Eventuella kompenserade lönehöjningar får förhandlas fram fristående från arbetstidsförkortningen. Om man minskar arbetstiden med en timme per vecka varje år så hinner löntagarna anpassa sin ekonomi. Den verkliga uppoffringen för att avskaffa hela arbetslösheten är i genomsnitt ungefär fem procent lägre reallön för de som har jobb. De heltidsanställda avstår mer, de deltidsanställda tjänar på omläggningen genom att inkomstskatterna kan sänkas på sikt. De arbetslösa som får jobb ökar sin reallön med ungefär 30 procent.

Man bör inte i första hand satsa på skattefinansierad ledighet, såsom generellt sänkt pensionsålder eller lediga år mitt under arbetslivet. Jag ser det som ett sätt att dela på arbetslösheten. Det är bättre att satsa skattepengar på riktiga anställningar så att folk kan försörja sig själva. Detta gör vi genom att dela på jobben.

Linköpings kommun kan naturligtvis inte införa ett eget ekonomiskt system. De små stegen bör dock gå i rätt riktning. Våra riksdagsmän bör verka för att det offentliga återtar det ekonomiska initiativet och att de privata företagen tjänar våra intressen.

Lars Olert