Recept mot arbetslösheten

Lång arbetstid ger höga skatter, samtidigt som man får en stor skattefinansierad sektor i form av arbetslösa eller offentligt anställda. Den slutsatsen kan man dra ur beräkningar som jag gjort med en matematisk modell av svensk ekonomi. Om arbetslösheten skall minskas eller om antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn överstiger behovet, så måste man minska den dagliga arbetstiden.

Mitt recept för att kunna genomföra den nödvändiga arbetstidsförkortningen ser ut så här:

· Ge alla rätt att jobba sex timmar per dag. Ge de som går ner till sex timmar en skattereduktion, som ungefär motsvarar de minskade kostnader för arbetslösheten som man kan förvänta sig. (De som redan jobbar sex timmar får ingen skattereduktion).

· Avskaffa landstingsskatten. Finansiera landstingen genom en motsvarande statlig skatt.

· Inrätta en trygghetssektor med ansvar för all sjukvård, åldringsvård, försäkringskassa, socialhjälp, arbetsmarknadsåtgärder och arbetslöshetsersättningar. Då blir det inte längre lika lönsamt att avskeda personal från sjukhusen eftersom arbetslöshetsersättningen tas från samma kassa. Vårdköerna till sjukhusen kan balanseras mot kostnaderna för sjukskrivning. Etc.

· Sänk den dagliga arbetstiden för alla som jobbar heltid med 1-2 timmar per vecka, varje år. Gör det med konstant timlön. Arbetsgivarna måste få pengar över till att nyanställa.

· Kompensera de lägst avlönade med lägre inkomstskatt. Eftersom landstingsskatten i mitt scenario har överförts till staten så kan marginalskatten bli så låg som den rena kommunalskatten, dvs omkring 20 % i stället för drygt 30 %. Skattesänkningen finansieras genom de lägre kostnaderna för arbetslösheten.

· Höj momsen på industrivaror, dvs på varor som produceras i branscher med hög rationalisering. Momsen slår lika på importvaror, så den är konkurrensneutral. Den drabbar heller inte exporten.

· Sänk momsen på tjänster som riktar sig till allmänheten. Exempelvis hantverk, reparationer, underhållning, restauranger, barnomsorg, budtjänst. Kort sagt allt som fordrar liten kapitalinsats, stor arbetsinsats och som ofta bjuds ut svart.

· Sänk överlag kostnaderna för anställda och höj skatterna på naturresurser.

· Se över skatterna på kapitalvinster. Enligt mina beräkningar så måste 40 miljarder kronor per år omfördelas. De 24 största börsbolagen lär visst göra vinster på 170 miljarder kronor per år.

· Avveckla skattereduktionen till de som frivilligt gick före med att sänka sin arbetstid till sex timmar per dag. Avveckla i samma takt som alla andra heltidsarbetande får kortare arbetstid.

Arbetstidskommittén har föreslagit att de fackliga organisationerna skall förhandla fram kortare arbetstid. Detta gör att de som går före får ta fulla kostnaden i form av lägre lön (vid konstant timlön) eller att arbetsgivarna belastas med högre kostnader (vid konstant månadslön). Vinsten med lägre kostnader för arbetslösheten sprids däremot över hela samhället och de grupper som offrar sig får liten fördel av densamma. Arbetslösheten måste i stället bekämpas solidariskt och på så sätt att man får en inkomstfördelning som gynnar det stora flertalet.

Lars Olert, Linköping